Κίνητρα και μάθηση: Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας

Ποικίλες διαστάσεις των κινήτρων και η σχέση τους με τη μάθηση (θεωρία αυτό-προσδιορισμού, πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας, θεωρία στόχων επίτευξης, λανθάνουσες θεωρίες για τη νοημοσύνη, αιτιακές αποδόσεις, ενδιαφέρον, θεωρία προσδοκίας-αξίας). Συμβολή του εκπαιδευτικού. Παρεμβάσεις σε επίπεδο κινήτρων των μαθητών/-ριών.

 

Λέξεις Κλειδιά: κίνητρα, μάθηση, αυτο-προσδιορισμός, πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας, στόχοι επίτευξης, λανθάνουσες θεωρίες για τη νοημοσύνη, αιτιακές αποδόσεις, ενδιαφέρον, προσδοκία, αξία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

5. Κίνητρα και Μάθηση.pdf

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Κίνητρα και Μάθηση (μέρος Α')
Κίνητρα και Μάθηση (μέρος Β')
Κίνητρα και Μάθηση (μέρος Γ')