Συμπεριφορές Αποφυγής στο Σχολικό Πλαίσιο

Εννοιολογικός προσδιορισμός, μορφές συμπεριφορών αποφυγής, προβλεπτικοί παράγοντες, συνέπειες. Η αποφυγή αναζήτησης βοήθειας και η  αυτο-υπονόμευση στο σχολικό πλαίσιο.

 

Λέξεις Κλειδιά: συμπεριφορές αποφυγής, αναζήτηση βοήθειας, ακαδημαϊκή αυτο-υπονόμευση, ικανότητα, προσπάθεια, φόβος αποτυχίας, προστατευτικοί παράγοντες, παράγοντες κινδύνου

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

6. Συμπεριφορές Αποφυγής στο σχολικό πλαίσιο.pdf

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Συμπεριφορές Αποφυγής στο Σχολικό Πλαίσιο (μέρος Α')
Συμπεριφορές Αποφυγής στο Σχολικό Πλαίσιο (μέρος Β')