Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Η συμβολή τους στη μάθηση και στη σχολική επίτευξη

Εννοιολογικός προσδιορισμός. Αναπτυξιακά ζητήματα. Δομή της αυτο-αντίληψης. Παράγοντες διαμόρφωσης (οικογένεια, εκπαιδευτικοί, συνομήλικοι, κοινωνικό πλαίσιο). Ακαδημαϊκή αυτο-αντίληψη και σχολική επίδοση. Η σημασία της αυτο-εκτίμησης στη ζωή, παράγοντες διαμόρφωσης, ο ρόλος του πλαισίου, προτάσεις εφαρμογής. 

 

Λέξεις Κλειδιά: αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση, εαυτός, σημαντικοί άλλοι, σωματική αυτοαντίληψη, κοινωνική αυτοαντίληψη, ακαδημαϊκή  αυτοαντίληψη, σχολική επίδοση, προγράμματα παρέμβασης

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

7. Αυτο-αντίληψη και Αυτο-εκτίμηση.pdf

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση (μέρος Α')
Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση (μέρος Β')