Εισαγωγή στην Οδοποιία Ι

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τους/ τις φοιτητές/ τριες στο αντικείμενο της Οδοποιίας η οποία αποτελεί τμήμα της Επιστήμης των Μεταφορών και παράλληλα να τους/ τις προετοιμάσει για την κατανόηση του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων των μαθημάτων Οδοποιία Ι και Οδοποιία ΙΙ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, μεταφορές, οδικό δίκτυο