Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού – Λειτουργικός έλεγχος σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ – Χ)

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η παρουσίαση στους/ στις φοιτητές/ τριες των βασικών λειτουργικών παραμέτρων της κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται στη μελέτη χάραξης της οδού καθώς και της μεθοδολογίας διενέργειας λειτουργικού ελέγχου ασφαλείας στο στάδιο της χάραξης της οδού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, οδικό περιβάλλον, μεταφορές, τοπογραφία, νομικό πλαίσιο, χαρτογραφία, κανονισμοί οδών, οδηγίες μελετών