Θεσμικό Πλαίσιο Μελετών Οδοποιίας – Χαρτογραφικά Υπόβαθρα στην Οδοποιία

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές/ τριες το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τη σύνταξη μελετών χάραξης των οδών συμπεριλαμβανόμενων και των περιβαλλοντικών αντίστοιχων μελετών καθώς επίσης να περιγράψει, σκωπτικά, τις μεθοδολογίες σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων απαραίτητων για τη μελέτη των οδών. Τέλος, να παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους φορείς σύνταξης και διάθεσης χαρτών στη χώρα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, όχημα, χάραξη οδού, οδική ασφάλεια, κριτήρια ασφαλείας οδού