Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού – Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ – Χ)

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η παρουσίαση στους/ στις φοιτητές/ τριες των βασικών στοιχείων που συνθέτουν τη μηκοτομή της οδού ως τμήμα της συνολικής μελέτης χάραξης της οδού. Η παρουσίαση βασίζεται στο περιεχόμενο των ελληνικών κανονισμών για τη χάραξη των οδών (ΟΜΟΕ-Χ). Έμφαση δίνεται στον ορισμό των βασικών παραμέτρων της κατακόρυφης προβολής της χάραξης της οδού και των οριακών τιμών τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση για τους χρήστες της οδού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, όχημα, ερυθρά οδού, μηκοτομή οδού, χάραξη οδού, κυρτές συναρμογές, κοίλες συναρμογές, ορατότητα οδού, οδηγίες μελετών οδού