Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού – Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ – Χ)

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η παρουσίαση στους/ στις φοιτητές/ τριες των βασικών στοιχείων που αφορούν στην κατά πλάτος κλίση (επίκλιση) της καθώς και της μεθόδου για την προσαρμογή των επικλίσεων κατά μήκος των οριζοντίων καμπυλών της οδού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, όχημα, χάραξη οδού, κατά πλάτος κλίση οδού, επίκλιση, οριογραμμή οδού, οδηγίες μελετών οδού