Εφαρμογές – Οδοποιία Ι

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/ τριες στην κατανόηση, μέσω απλών εφαρμογών, των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των γεωμετρικών και δυναμικών παραμέτρων της χάραξης των οδών καθώς και των τεχνικών αναπαράστασης της χάραξης σε οριζόντιας και κατακόρυφη προβολή.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, οδοποιία, χάραξη οδού, οριζοντιογραφία, μηκοτομή, ερυθρά οδού, επικλίσεις, διάγραμμα οριογραμμών