Διαδικασία χάραξης οδού

Ο σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τους/ τις φοιτητές/ τριες στη μεθοδολογία χάραξης των οδών. Ειδικότερα, στην τοποθέτηση του άξονα της οδού στο χώρο με τη βοήθεια τόσο της οριζόντιας προβολής του (οριζοντιογραφία – συντεταγμένες x & y) όσο και της κατά μήκος – κατακόρυφης προβολής του (μηκοτομή – συντεταγμένες x & z). 

Λέξεις Κλειδιά: οδός, χάραξη οδού, ισοκλινής, πολυγωνική οδού, οριζοντιογραφία, μηκοτομή, επικλίσεις, διάγραμμα οριογραμμών, μελέτη οδού

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσιάσεις

Χάραξη Οδού

Πολυμεσικό Υλικό

Χάραξη Οδού