Χωματισμοί, κίνηση και διανομή γαιών

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να παρουσιάσει στους/ στις φοιτητές/ τριες τις μεθόδους υπολογισμού του όγκου των χωματισμών που προκύπτουν από τη μελέτη μιας οδού καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού του όγκου και του κόστους μεταφοράς των πλεονασμάτων των χωματισμών που πρέπει να μεταφερθούν σε τμήματα της οδού ή να απομακρυνθούν προκειμένου να διαμορφωθεί η διατομή της οδού σε όλο το μήκος της.

Λέξεις Κλειδιά: οδός, χωματισμοί οδού, πίνακας χωματισμών οδού, κίνηση γαιών, διάγραμμα Bruckner, πίνακας κίνησης γαιών, διατομή οδού

Εκπαιδευτικό Υλικό

Πολυμεσικό Υλικό

Χωματισμοί, κίνηση και διανομή γαιών

Παρουσίαση

Χωματισμοί, κίνηση και διανομή γαιών