Οικονομική Αξιολόγηση Οδικών Έργων

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει στους/ στις φοιτητές/ τριες τις μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης ενός οδικού έργου και ευρύτερα τη μελέτη οικονομικών επιπτώσεων από την κατασκευή ενός έργου έτσι ώστε να αποτιμηθούν, ποσοτικά ή/ και ποιοτικά, οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους χρήστες όσο και στην κοινωνία, να καταγραφεί η θέση των κοινωνικών ομάδων που επηρεάζονται και τελικά να υποστηριχθεί η πολιτική – κοινωνική απόφαση για την υλοποίηση ή μη ενός οδικού έργου.

Λέξεις Κλειδιά: οδός, οικονομία οδού, οικονομοτεχνική μελέτη οδού, μελέτη βιωσιμότητας οδού

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Οικονομική Αξιολόγηση Οδικών Έργων

Πολυμεσικό Υλικό

Οικονομική Αξιολόγηση Οδικών Έργων