Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η συνοπτική παρουσίαση στους/ στις φοιτητές/ τριες της μεθοδολογίας ανάλυσης, αποτίμησης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον – φυσικό και ανθρωπογενές – από την κατασκευή και τη λειτουργίας της οδού. Γίνεται σύντομη αναφορά στο πρόβλημα, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις και περιγράφεται η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία μελέτης για την αποτίμηση και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και τη λειτουργία της οδού.

Λέξεις Κλειδιά: οδός, οδός και περιβάλλον, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Πολυμεσικό Υλικό

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων