Υπόδειγμα σύνταξης τευχών θέματος Οδοποιίας

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναινα παρουσιάσει στους/ στις φοιτητές/ τριες υποδείγματα (τεύχη και λεπτομέρειες διαγραμμάτων) σύνταξης του θέματος για το μάθημα Οδοποιία ΙΙ του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο την Προμελέτη Χάραξης Υπεραστικής Οδού.

Λέξεις Κλειδιά: οδός, οδοποιία, χάραξη οδού, μελέτη χάραξης οδού

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Υπόδειγμα σύνταξης τευχών θέματος Οδοποιίας