Θέσπιση πλαισίου Κοινοτικης δράσης στον τομέα της Πολιτικής των Υδάτων

ΟΔΗΓΙΑ 2006/118/ΕΚ (1/2) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ.

 

Λέξεις κλειδιά: ΟΔΗΓΙΑ 2006/118/ΕΚ.

ΕΝΟΤΗΤΑ_02. Θέσπιση πλαισίου Κοινοτικης δράσης στον τομέα της Πολιτικής των Υδάτων