Κλιματικές αλλαγές και υδατικοί

Αιτίες κλιματικών αλλαγών - Το φαινόμενο του θερμοκηπίου - κλιματικά μοντέλα - εκτιμήσεις μελλοντικού κλίματος - Τρόποι αντιμετώπισης της παγκόσμιας θέρμανσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Κλιματικές αλλαγές - το φαινόμενο του θερμοκηπίου – μείωση εκπομπών.

ΕΝΟΤΗΤΑ_04. Κλιματικές αλλαγές και υδατικοί