Μεταφορά ρύπων σε υδροφορείς

Παράγοντας επιβράδυνσης- Εξίσωση συναγωγής – διασποράς - Ροή μάζας από συναγωγή - Ροή μάζας από διασπορά - Ροή μάζας από διάχυση.

 

Λέξεις κλειδιά: Συναγωγή – διασπορά – διάχυση.

ΕΝΟΤΗΤΑ_06. Μεταφορά ρύπων σε υδροφορείς