Μοντέλα προσομοίωσης σε πορώδεις υδροφορείς

Μαθηματικά μοντέλα - Αναλυτικές λύσεις - Αριθμητικά σχήματα - Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών.

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά μοντέλα - μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών.

ΕΝΟΤΗΤΑ_08. Μοντέλα προσομοίωσης σε πορώδεις υδροφορείς