Ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού - Δειγματοληψία – Μετρήσεις

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά - Η μέτρηση της αγωγιμότητας - Τοξικές οργανικές ενώσεις – Αλατότητα - Ανώτατα επιτρεπτά όρια.

 

Λέξεις κλειδιά: Αγωγιμότητα – Αλατότητα -  Ανώτατα επιτρεπτά όρια.

ΕΝΟΤΗΤΑ_12. Ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού - Δειγματοληψία – Μετρήσεις