Πιθανότητα – Δεσμευμένη Πιθανότητα- Όρια

Θεωρία Πιθανοτήτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πλάτωνας, Αριστοτέλης, πιθανότητα, δεσμευμένη πιθανότητα, ενδεχόμενα, Bayes, όρια, πίνακας διπλής εισόδου