Γραφήματα και Υπογράφημα

Πεπερασμένα σύνολα, συναρτήσεις και οι γραφικές τους παραστάσεις που ορίζονται σε αυτά.

 

Λέξεις Κλειδιά: γράφημα, υπογράφημα, τάξη, μέγεθος, βαθμός, βαρύτητα, αποστάσεις, συνεκτικότητα, Dijstra, αλγόριθμος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Γραφήματα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Γραφήματα