Φυσικές-χημικές ιδιότητες του νερού

Αναφορά των βασικών ιδιοτήτων του νερού και εμβάθυνση σε αβιοτικούς παράγοντες όπως τα διαλυμένα αέρια, την αλκαλικότητα, το pH, τη βιοχημική απαίτηση σε οξυγόνο, την αγωγιμότητα και τα διαλυμένα στερεά, που βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση με τα υδάτινα οικοσυστήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Φυσικές ιδιότητες του νερού, χημικές ιδιότητες του νερού