Θρεπτικά

Εκπαίδευση στην ερμηνεία και εκτίμηση μεταβολών χημικών παραμέτρων όπως των θρεπτικών στον χρόνο και στο χώρο, σε υδάτινα οικοσυστήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νόμος του ελάχιστου, άζωτο, φώσφορος, πυρίτιο, πρωτογενής παραγωγικότητα και θρεπτικά

 

Παρουσίαση

7. Θρεπτικά