Διαβάθμιση της ζωής του ποταμού

Γνωριμία με τους αβιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση των υδρόβιων κοινωνιών, όπως είναι η ροή, οι διαφορετικές κατηγορίες υποστρώματος, το θερμοκρασιακό εύρος & τα επίπεδα του οξυγόνου στο νερό, καθώς και οι προσαρμογές των οργανισμών σε αυτούς. Γίνεται λόγος για τις διαφορές που παρατηρούνται στα ποτάμια κατά την πορεία τους (ανάντη-κατάντη) και στις διαφορετικές βιοκοινότητες που απαρτίζουν τα διαφορετικά ενδιαιτήματα που δημιουργούνται.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αβιοτικοί παράγοντες του νερού, προσαρμογές των οργανισμών, βιοκοινότητες