Ζωοπλαγκτό

Κατανόηση βασικών χαρακτηριστικών της βιοκοινότητας του ζωοπλαγκτού, σχετικά με τη μορφολογία, τις μορφολογικές προσαρμογές και τις στρατηγικές ζωής, τη βιοποικιλότητα, τη δυναμική και διαδοχή του ζωοπλαγκτού. Αναλύονται ο ρόλος, φαινόμενα και μεταβολές του ζωοπλαγκτού σε λιμναία οικοσυστήματα, καθώς και η σημασία του στη λειτουργία του τροφικού πλέγματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ζωοπλαγκτό, μορφολογικές προσαρμογές, στρατηγικές ζωής, βιοποικιλότητα, δυναμική, διαδοχή

 

Παρουσίαση

11. Ζωοπλαγκτό