Επίδραση ρύπανσης στα ψάρια

Αναφορά στη φύση, προέλευση και είσοδο βαρέων μετάλλων στα υδάτινα οικοσυστήματα, στον τρόπο πρόσληψης και μεταφοράς τους από τους υδρόβιους οργανισμούς μέσω της τροφικής αλυσίδας, καθώς και στους μηχανισμούς άμυνας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Βαρέα Μέταλλα, Πρόσληψη, Μεταφορά, Αμυντικοί μηχανισμοί