Στατιστικές αναλύσεις

Συσχέτιση Φύσικο-Xημικών  παράμετρων με βιολογικά στοιχεία μέσα από στατιστικές μεθόδους και προγράμματα όπως Primer, Fuzzy, CANOCO.

 

Λέξεις Κλειδιά: Στατιστική, Primer, Fuzzy, CANOCO