Μέτρα

Στην 1η  ενότητα εισάγεται η έννοια του μέτρου και προτείνουμε μια γενική μέθοδο κατασκευής μέτρων, που στηρίζεται στο Θεώρημα Καραθεοδωρή. Κατόπιν, θα την εφαρμόσουμε για να κατασκευάσουμε μέτρα επί της πραγματικής ευθείας ανάμεσα στα οποία είναι και το πολύ σημαντικό μέτρο του Lebesgue.

 

Λέξεις κλειδιά: σ-άλγεβρες. Μέτρα.