Το Θεώρημα του Καραθεοδωρή και τα μέτρα Borel

Στην 2η ενότητα παρουσιάζεται το Θεώρημα Καραθεοδωρή το οποίο μας δίνει μία γενική μέθοδο κατασκευής μέτρων. Μας επιτρέπει π.χ. να κατασκευάσουμε το μέτρο Lebesgue στον , καθώς και τα μέτρα Lebesgue-Stieltjes. Επειδή όλα τα ως άνω μέτρα ορίζονται επί της σ-άλγεβρας Borel του , λέγονται και μέτρα Borel.

 

Λέξεις κλειδιά: Μέτρο Lebesgue. Μέτρα Borel επί του R. Τα προ-μέτρα και η επέκτασή τους σε μέτρα. Σύνολα μέτρου μηδέν.