Μεταφραστικές τεχνικές

Μεταφραστικές τεχνικές

  • Μεταφραστικές τεχνικές
  • Θεωρητικό πλαίσιο
  • Μεταφραστικές τεχνικές:
  • Δάνειο (l’emprunt)
  • Έκτυπο (le calque)
  • Κατά λέξη μετάφραση (la traduction littérale)
  • Μετατόπιση (la transposition)
  • Μετατροπία (la modulation)
  • Ισοδυναμία (l’équivalence)
  • Προσαρμογή (l’adaptation)

Λέξεις Κλειδιά: δάνειο (l’emprunt), έκτυπο (le calque), κατά λέξη μετάφραση (la traduction littérale), μετατόπιση (la transposition), μετατροπία (la modulation), ισοδυναμία (l’équivalence), προσαρμογή (l’adaptation)

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Μεταφραστικές τεχνικές

Πολυμεσικό Υλικό

Μεταφραστικές τεχνικές