Παράδειγμα μετάφρασης αυθεντικού κειμένου (πρακτικές συμβουλές)

Παράδειγμα μετάφρασης αυθεντικού κειμένου (πρακτικές συμβουλές)

  • Ταυτότητα κειμένου: ανάλυση των επικοινωνιακών παραμέτρων
  • Παρουσίαση κειμενικών χαρακτηριστικών
  • Πρακτικά ζητήματα μετάφρασης
  • Στρατηγικές Μετάφρασης
  • Τυπολογία λαθών (με βάση δείγμα κειμένων)

Λέξεις Κλειδιά: ταυτότητα κειμένου, κειμενικά χαρακτηριστικά, στρατηγικές μετάφρασης, τυπολογία λαθών