Η Πλειάδα - Joachim Du Bellay - Pierre de Ronsard

Εξετάζει την θεωρητική και πρακτική ανανέωση της λυρικής ποίησης από την ομάδα των γάλλων ποιητών της Πλειάδας, εστιάζοντας στο έργο τουRonsard και του DuBellay.

 

Λέξεις Κλειδιά: οι ποιητές της Πλειάδας

 

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Η Πλειάδα - Joachim Du Bellay - Pierre de Ronsard
UNITE 5: la Pléiade - Joachim Du Bellay - Pierre de Ronsard