Τέλος 16ου αι.: Μπαρόκ – 17ος αι.: Κλασσικισμός

Μελετάται η εμφάνιση του ρεύματος του Μπαρόκ στο τέλος του 16ου αιώνα και η επίδρασή του στο πεδίο της ποιητικής παραγωγής καθώς και τις αρχές και τα στοιχεία που προσδιορίζουν το πνεύμα του κλασικισμού κατά το 17ο αιώνα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μπαρόκ, κλασικισμός

 

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 6:Τέλος 16ου αι.:Μπαρόκ – 17ος αι.: Κλασσικισμός
UNITE 6: fin du XVIe siècle: la poésie baroque- XVIIe siècle: le classicisme