2ο μισό 19ου αι.: Παρνασσισμός και Συμβολισμός

Τα χαρακτηριστικά της σχολής του Παρνασσισμού και του Συμβολισμού που εμφανίζονται στο δεύτερο μισό το 19ου αιώνα μελετώνται μέσα από αντιπροσωπευτικούς δημιουργούς και έργα.

 

Λέξεις Κλειδιά: παρνασσισμός, συμβολισμός, η τέχνη για την τέχνη, ελεύθερος στίχος, καταραμένοι ποιητές

 

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: 2ο μισό 19ου αι. : Παρνασσισμός και Συμβολισμός
UNITE 9: 2e moitié du XIXe siècle: le parnasse & le symbolisme