Συμπίεση Εικόνας κατά JPEG 2000

Παρουσίαση του σχήματος συμπίεσης JPEG2000.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρότυπο JPEG200, διακριτός μετασχηματισμός κυματιδίων (DWT)

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Συμπίεση Εικόνας κατά JPEG 2000

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Συμπίεση Εικόνας κατά JPEG 2000