Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Ήχου

Περιγραφή βασικών εννοιών για τον ήχο και την ψηφιοποίησή του.

 

Λέξεις Κλειδιά: η φυσική του ήχου, ψηφιοποίηση ήχου, μέθοδοι κωδικοποίησης ήχου

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Ήχου

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Ήχου