Η πρωταρχική καταστροφή του 20ού αιώνα

Στόχος του κεφαλαίου είναι: a) Να παρουσιάσει το ιστορικό υπόβαθρο της θεματικής ενότητας «Η πρωταρχική καταστροφή του 20ού αιώνα» b) Να καταδείξει σε αδρές γραμμές της συνέπειες αυτής της καταστροφής σε ανθρώπους, κοινωνία και πολιτισμό.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, 20ος αιώνας, καταστροφή.