Οργανωτικός Σχεδιασμός

Ειδικότερα, προβλέπεται να αναπτυχθούν:

       - οι βασικές αρχές της Οργανωτικής θεωρίας και του οργανωτικού σχεδιασμού

       - υποδείγματα οργανωτικών δομών

       - οι έννοιες ‘‘τυπική’’, ‘‘άτυπη’’, ‘‘δυναμική οργάνωση’’ και ‘‘οργανισμοί μάθησης’’.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οργανωτικός σχεδιασμός/επανασχεδιασμός, οργανωτική δομή, μορφές οργάνωσης – εξουσίας