Προσωπικά Χαρακτηριστικά

      Ειδικότερα, προβλέπεται να αναπτυχθούν:

   - Η σημασία  του ανθρώπινου παράγοντα στη λειτουργία των οργανισμών

    - Εισαγωγικές έννοιες στην  Οργανωσιακή συμπεριφορά

                 - Προσωπικά χαρακτηριστικά  που επηρεάζουν την εργασιακή απόδοση (Προσωπικότητα, Στάσεις,

                   Στυλ μάθησης, Αντίληψη)

 

Λέξεις Κλειδιά: Οργανωσιακή συμπεριφορά, Εργασιακές στάσεις