Υποκίνηση

Ειδικότερα, προβλέπεται να αναπτυχθούν:

-Βασικές θεωρίες υποκίνησης: α)  θεωρίες που αφορούν στα κίνητρα (Maslow, Herzberg, ERG Alderfer) και β) θεωρίες που αφορούν στη διαδικασία παροχής των κινήτρων (Vroom, Porter – Lawler, Adams),

Οι  έννοιες και πρακτικές  της ενδυνάμωσης και του εμπλουτισμού της εργασίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Υποκίνηση, κίνητρα, ενδυνάμωση/εμπλουτισμός

 

Παρουσίαση

3. Υποκίνηση