Το γλωσσικό πτερύγιο
  • Περιοχή Χαλινού γλώσσας
    • Γενειογλωσσικός μυς
  • Περιοχή Υπογλώσσιου αδένα
  • Περιοχή Γναθοϋοειδή μυ
  • Οπισθογόμφια Περιοχή