Η αποτύπωση στην ολική νωδότητα
  • Αρχική Αποτύπωση
  • Πανοραμικά Αποτυπώματα 
  • Κατασκευή Αρχικών Εκμαγείων
  • Εγγραφή ορίων του ατομικού δισκαρίου
  • Σχεδίαση και δημιουργία διακένου ατομικού δισκαρίου
  • Μυϊκή διαμόρφωση ορίων
  • Δοκιμή των δισκαρίων στο στόμα
  • Προετοιμασία για την αποτύπωση
  • Τελική Αποτύπωση
  • Εγκυβωτισμός Κατασκευή Εκμαγείων