Σχέσεις των γνάθων
  • Σχέσεις των γνάθων
  • Προσδιορισμός ΟΜΕ στην κάτω γνάθο
  • Προσδιορισμός ΟΜΕ στην άνω γνάθο
  • Προσδιορισμός κατακόρυφης διάστασης σύγκλεισης
  • Προσδιορισμός της κεντρικής σχέσης
  • Τεχνική καταγραφή της κεντρικής σχέσης
  • Έλεγχος καταγραφής της κεντρικής σχέσης

 

Παρουσίαση

7. Σχέσεις των γνάθων