Συνταγματικές αρχές – διατάξεις – κανόνες / Τα όργανα του Κράτους

Οι συνταγματικές διατάξεις, οι συνταγματικοί κανόνες, οι πηγές δικαίου, οι θεμελίωδεις συνταγματικές αρχές: ορολογικές αποσαφηνίσεις - από που πηγάζει ο θεμελιώδης χαρακτήρας τους - νομική σημασία τους, - διακρίσεις τους, αντισυνταγματικές διατάξεις του Συντάγματος, τα όργανα του κράτους: ορισμός, διακρίσεις τους.

 

Λέξεις κλειδιά: Συνταγματικές διαταξεις, Συνταγματικοί κανόνες, Πηγές Δικαίου, Θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές, Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, Αντισυνταγματικές διάταξεις του Συντάγματος, Όργανα του Κράτους

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 04 (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ, ΑΡΧΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 04 (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ, ΑΡΧΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 04 (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ– ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)
Ενότητα 4η: Συνταγματικές διατάξεις και Κανόνες – Θεμελιώδεις Συνταγματικές Αρχές – Τα όργανα του κράτους

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Συνταγματικές διατάξεις και Κανόνες – Θεμελιώδεις Συνταγματικές Αρχές – Τα όργανα του κράτους".