Αρχές της ψήφου – Εκλογικό σύστημα – Πολιτικά κόμματα – Αρχή του πολυκομματισμού

α) Νομική φύση του δικαιώματος ψήφου – οι αρχές της ψήφου και της ψηφοφορίας (καθολική, άμεση, μυστική, υποχρεωτική ψήφος, αρχή της ισότητας της ψήφου, η αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης), το ζήτημα της λευκή ψήφου, β) Το εκλογικό σύστημα – τύποι εκλογικών συστημάτων (αναλογικά – πλειοψηφικά) – το ισχύον εκλογικό σύστημα: η ενισχυμένη αναλογική – οι εκλογικές περιφέρειες – οι βουλευτές Επικρατείας, γ) Τα πολιτικά κόμματα: το θεμέλιο του πολυκομματισμού – τα εννοιολογικά στοιχεία του κομματικού θεσμού – το ζήτημα της ενδοκομματικής δημοκρατίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Δικαίωμα ψήφου, Αρχές ψήφου Αρχές ψηφοφορίας, Καθολική ψηφοφορία, Άμεση ψηφοφορία, Μυστική ψηφοφορία, Υποχρεωτική ψηφοφορία, Αρχή ισότητας ψήφου, Αρχή ελεύθευρης και ανόθευτης εκδήλωσης λαϊκής θέλησης, Λευκή ψήφος, Αναλογικά εκλογικά συστήματα, Πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα, Ενισχυμένη αναλογική, Εκλογικές περιφέρειες, Βουλευτές Επικρατείας, Πολιτικά κόμματα, Πολυκομματισμός, Ενδοκομματική δημοκρατία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ 07 (ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΟΥ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 07 (ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΟΥ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 07 (ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)
Ενότητα 7η: Αρχές της Ψήφου και της Ψηφοφορίας – Το Εκλογικό Σύστημα – Η Αρχή του Πολυκομματισμού

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Αρχές της Ψήφου και της Ψηφοφορίας – Το Εκλογικό Σύστημα – Η Αρχή του Πολυκομματισμού".

Συνέδριο στη μνήμη Δ.Θ. Τσάτσου και Γ. Παπαδημητρίου 

Τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων στο v.4304/2014