Οι βουλευτές

Οι Βουλευτές: το παθητικό εκλογικό δικαίωμα (θετικά προσόντα εκλογιμότητας), τα κωλύματα εκλογιμότητας, οι διακρίσεις τους και η ratio θέσπισής τους, τα εκλογικά ασυμβίβαστα και η ratio θέσπισής τους, η νομική θέση του βουλευτή (αρχή της ελεύθερης εντολής, η βουλευτική ασυλία: ανεύθυνο, ακαταδίωκτο, απόρρητο).

 

Λέξεις κλειδιά: Βουλευτές, Παθητικό εκλογικό δικαίωμα, Κωλύματα, Ασυμβίβαστα, Ελεύθερη εντολή, Βουλευτική ασυλία, Ανεύθυνο, Ακαταδίωκτο, Απόρρητο

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσιάσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 09 (ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 08 (ΒΟΥΛΗ) - ΕΝΟΤΗΤΑ 09 (ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ)

Ασκήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 09 (ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ)
Ενότητα 9η: Οι Βουλευτές- Παθητικό Εκλογικό Δικαίωμα – Κωλύματα και Ασυμβίβαστα – Νομική Θέση

Η άσκηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας "Οι Βουλευτές- Παθητικό Εκλογικό Δικαίωμα – Κωλύματα και Ασυμβίβαστα – Νομική Θέση".