Αθλητική Χορηγία, Μέρος Γ΄
  1. Διαδικασία πώλησης χορηγίας
  2. Πρόταση χορηγίας
  3. Χορηγικές συνεργασίες

 Λέξεις Κλειδιά: διαδικασία πώλησης χορηγίας, πρόταση χορηγίας, χορηγικές συνεργασίες