Ο κριτικός στοχασμός ως ‘ex post facto’ συνθήκη μάθησης και ανάπτυξης στους ενήλικους

Ιδεολογική αφετηρία, εννοιολογική οριοθέτηση και συγκριτική αποτίμηση των προσεγγίσεων που αφορούν στον κριτικό στοχασμό.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κριτική σκέψη, στοχαστική σκέψη, αναστοχασμός, κριτικός στοχασμός, νοηματοδότηση, μετασχηματισμός, ηγεμονία, κριτική συνειδητοποίηση, χειραφέτηση

 

Παρουσιάσεις

Μάθημα 1- Ιδεολογικό υπόβαθρο και γενικές κατευθύνσεις
Μάθημα 2- Νοηματοδότηση, μάθηση, ανάπτυξη
Μάθημα 3- Αποτίμηση της έννοιας "νοηματοδότηση" ως λειτουργικό μέρος της διαδικασίας "κριτικού στοχασμού" στη μάθηση ενηλίκων
Μάθημα 4- Μετασχηματιστική Μάθηση
Μάθημα 5- Η έννοια της κριτικής συνειδητοποίησης