Γεωργικοί Πειραματισμοί Χωριστού Σχεδίου- Ομάδες με Υποομάδες

Παραγοντικά πειράματα σε διάταξη split plot, split-split plot και strip plot (ή split block). Μεθοδολογία σχεδιασμού-τυχαιοποίηση. Πειραματικό σφάλμα. ANOVA και πολλαπλές συγκρίσεις μέσων όρων. Έλεγχοι Προϋποθέσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Σχέδια με ομάδες και υποομάδες, πηγές σφάλματος, ακρίβεια.