1. Επιστήμη και επιστημονικά κείμενα
  • δραστηριότητες ανακάλυψης
  • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
    • ορισμός της επιστήμης
    • επιστημονική έρευνα
    • επιστημονικά κείμενα
  • δραστηριότητες εξοικείωσης
  • δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: επιστήμη, επιστημονική έρευνα, επιστημονικά κείμενα

Ενότητα 1: Επιστήμη και επιστημονικά κείμενα